FPAM vor Gericht gegen Rum. Regierung und ANSVSA

Prozess gegen die Durchführungsbestimmungen zu Gesetz

258/2013

(Deutsche Version noch nicht vorhanden – wird nachgereicht)

Procesul contra Normelor de Aplicare ale legii 258/2013

– Primul termen (Bilingual Version)

Our Case Against the Enforcing Norms of the Law 258/2013

– First Term

May 12, 2014 at 11:58pm

 

 

În cadrul acţiunii de contestare în contencios administrativ a Normelor Metodologice de aplicare a fărădelegii 258/2013, cunoscută şi ca “legea euthanasiei”, “legea crimei” sau “legea lui Ionuţ” (conform pretextului speculat vis-à-vis de cazul minorului Ionuţ Anghel despre care s-a afirmat în mod fals că ar fi fost ucis de câini fără stăpân), în ziua de 12 mai, 2014, a avut loc primul termen de judecată. Iubitorii de animale din România au fost reprezentaţi de un grup format din circa treizeci de persoane, aflate în asistenţă. F.P.A.M. s-a prezentat prin intermediul Preşedintelui Fondator Marius Marinescu şi al avocatei Mihaela Angheluş. Din partea A.N.V.S.A. a participat un consilier juridic, iar dintr-a Guvernului, nimeni.

În cadrul şedinţei, Mihaela Angheluş şi Marius Marinescu au prezentat oral argumentele împotriva Normelor Metodologice, deja existente în dosar, detaliind şi explicând motivele pentru care respectivele norme sunt prost concepute şi inaplicabile altfel decât favorizând şi chiar determinând încălcarea legii. De asemenea, cei doi reprezentanţi au mai depus la dosar un pachet de argumente punctuale şi amănunţite – în acest scop, fiind decisă o scurtă întrerupere pentru ca materialul respectiv să fie copiat la xerox pentru părţile adverse.

După reluarea dezbaterii, jurista A.N.S.V.S.A. a încercat să susţină temeinicia normelor şi faptul că ele ar avea în vedere “bunăstarea animalelor”, într-un mod trunchiat şi neprofesionist, care a stârnit amuzamentul asistenţei. Ca atare, Mihaela Angheluş şi Marius Marinescu au luat din nou cuvântul, demontând punct cu punct falsa argumentaţie.

În final, instanţa de judecată a stabilit termenul de 19 mai pentru ca părţile să depună concluzii scrise, urmând ca în 26 mai să aibă loc o nouă înfăţişare – foarte probabil, cu pronunţare.

În orice caz, după cum menţiona şi Marius Marinescu în cadrul convorbirilor cu ceilalţi iubitori de animale, indiferent de substanţa motivaţiilor aduse în discuţie, sentinţa va depinde de ordinele primite de la Guvern, prin intermediul Ministerului Justiţiei.

Mai trebuie să reţinem şi că orice decizie judecătorească devine aplicabilă de la data comunicării. Întrucât Curtea de Apel nu trimite comunicări scrise părţilor, în acest caz va fi vorba de publicarea hotărârii pe site şi de revenirea dosarului finalizat la arhivă (chiar dacă, în sens tehnic, hotărârea va fi înregistrată ca datând din 26 mai, 2014).

Ţinând seama de cei doi factori arătaţi mai sus, avem motive să ne aşteptăm ca, sub o formă sau alta (respingere a acţiunii sau tergiversare prin stabilirea unor noi termene ulterioare ori prin amânarea comunicării), să se găsească modalitatea pentru ca masacrul să continue cel puţin până în toamnă. Cum bine se ştie, “manevra Ionuţ” a fost stabilită cu deliberare tocmai pentru începutul lunii septembrie 2013, astfel încât întreaga acţiune de maltratare şi masacrare a câinilor fără (şi cu) stăpân să se poată folosi ca un mijloc de deturnare a fondurilor spre a finanţa cele două campanii electorale din 2014 – pentru alegerile europarlamentare şi prezidenţiale. Europarlamentarele vor avea loc chiar în ajunul datei de 26 mai – iar prezidenţialele, prevăzute pentru finalul toamnei, vor încununa acest an al fărădelegii şi al morţii.

 

 

Pitbull (Mihnea Columbeanu)

19-20 mai, 2014

Bucureşti, România

 

* * *

 

Our Case Against the Enforcing Norms of the Law 258/2013

– First Term

 

Within the case of contesting in the administrative contentious the Methodological Norms for enforcing the lawlessness 258/2013, known also as the “euthanasia law”, “crime’s law” or “Ionuţ law” (according to the pretext speculated regarding the case of the underage Ionuţ Anghel, falsely stated as having been killed by stray dogs), in May 12, 2014, there was the first term in court. The animals lovers from Romania were represented by a group consisting in about 30 persons, present in court. F.P.A.M. was represented by its Founder President Marius Marinescu and the lawyer Mihaela Angheluş. From the A.N.S.V.S.A. came a jurisconsult, and from the Government, nobody.

During the session, Mihaela Angheluş and Marius Marinescu exposed orally the arguments against the Methodological Norms, already included in the file, explaining in detail the reason for which the said norms are badly conceived and impossible to enforce without favouring and even determining many law-breakings. Also, the two representatives added to the file a package of pointed and detailed arguments – for this reason, the court deciding a short break, to Xerox-copy the new material for the opposing parts.

After the debate resumed, the A.N.S.V.S.A. attorney tried to sustain the validity of the norms and the fact that they’d have in view the “animals’ welfare”, in a truncated and unprofessional way, to the public hilarity. As such, Mihaela Angheluş and Marius Marinescu intervened again, dismantling point by point her false arguments.

In the end, the judge decided a term in May 19, for the parts to fill-up written conclusions, followed by a new court session in May 26 – most likely, including the verdict.

In any case, as Marius Marinescu also mentioned during his talks with the other animal lovers, no matter the substance of the reasons in debate, the verdict will depend of the orders given by the Government, via the Justice Department.

We should also keep in mind that any court decision becomes valid since the date it’s communicated. Since the Appeal Court does not send written communications to the parts, in this case it will be the verdict’s posting on the site and the finalized file’s deposing in the archive (although, technically, the decision will be registered as dating from May 26, 2014).

In view of the two factors above mentioned, we have reasons to expect that, one way or another (by rejecting the action or by procrastinating the trial, deciding new later terms or delaying the communication), they will find a solution to prolong the massacre until this coming autumn. As it’s well known, the “Ionuţ manoeuvre” was deliberately planned right for the beginning of September, 2013, so that the whole action of abusing and slaughtering the stray (and not only) dogs could be used as a means of diverting the funds, to finance

the two electoral campaigns of 2014 – for the European Parliament and for the Presidency. The European Elections will take place right in the ewe of May 26 – and the Presidential ones, scheduled for the autumn’s ending, will crown over this year of lawlessness and death.

 

 

Pitbull (Mihnea Columbeanu)

May 19-20, 2014

Bucharest, Romania